Obowiązki darczyńcy

Zawarcie umowy darowizny powoduje powstanie pewnych skutków zarówno po stronie obradowego, jak i darczyńcy. Na darczyńcy spoczywa obowiązek w postaci wykonania umowy – musi on zatem zrealizować określone w umowie darowizny przysporzenie.

Realizacja umowy darowizny

Wykonanie czynności określonych w umowie darowizny jest podstawowym obowiązkiem darczyńcy. Musi on zatem w należyty sposób wywiązać się z tych zobowiązań. Jeżeli tego nie uczyni, obciążony zostaje pewnymi obowiązkami – spoczywają one na nim również w sytuacji, gdy zobowiązanie nie zostanie przez niego wykonane. Obowiązki, o których tu mowa to:

– konieczność naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

– konieczność naprawienia szkody, jeśli darowana rzecz ma wady, zaś darczyńca wiedząc o tych wadach, nie poinformował o nich obdarowanego (zasady tej nie stosuje się wówczas, gdy wada jest na tyle widoczna, że obdarowany sam może ją z łatwością zauważyć).

Wyznaczony termin

Ponadto realizacja przysporzenia powinna nastąpić w wyznaczonym w umowie terminie – w przeciwnym wypadku obdarowany może skorzystać z prawa  żądania odsetek za opóźnienie, lecz dopiero od dnia wytoczenia powództwa. Darczyńca może natomiast nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania bądź zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem – co nie godzi w bezpłatny charakter darowizny.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*