Wzór umowy darowizny

Umowa darowizny powinna być sporządzona w formie pisemnej. Co do zasady, powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, ale prawo dopuszcza sytuacje, kiedy możliwe jest pominięcie notariusza – jak np. w przypadku darowizny samochodu.

Co musi znaleźć się w umowie?

O tym, w jaki sposób powinna wyglądać umowa darowizny, nie mówi żadna ustawa, nie ma więc odgórnie obowiązujących wzorów. Niemniej jednak są pewne elementy, których w takiej umowie nie może zabraknąć. Należy zatem w tym momencie wymienić:

– datę i miejsce zawarcia umowy,

– oznaczenie i dane darczyńcy i obdarowanego,

– przedmiot darowizny, np. określona suma pieniężna, samochód, nieruchomość,

– stopień pokrewieństwa stron umowy,

– informacja o tym, kto ponosi koszty umowy.

W przypadku umowy darowizny samochodu lub nieruchomości w umowie muszą się znaleźć oświadczenia darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu/nieruchomości i o braku obciążeń samochodu/nieruchomości zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Należy również zamieścić oświadczenie o przekazaniu darowizny przez darczyńcę i jej przyjęciu przez obdarowanego. Trzeba też określić termin przekazania darowizny. Jeśli zaś w rachubę wchodzi darowizna środków pieniężnych, to musi być ona udokumentowana albo wyciągiem z konta bankowego, albo pokwitowaniem przesłania pieniędzy przekazem pocztowym.

Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach – na każdym musi widnieć podpis obdarowanego i darczyńcy. Obdarowany nie może zapomnieć o tym, że co do zasady wymagane jest  zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego – chyba, że np. umowę zawiera się w formie aktu notarialnego, wtedy zajmuje się tym notariusz.

Poniżej znajduje się przykładowy formularz umowy darowizny kwoty pieniężnej.

ScreenShot001

 

ScreenShot002

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*