Umowa darowizny

Na tej stronie będziemy poruszać rozmaite zagadnienia związanie z umową darowizny. Umowa darowizny jest jedną z odmian umowy nazwanej prawa cywilnego. Jej celem jest przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy. Darczyńca jest stroną umowy zobowiązującą się do dokonania przysporzenia, zaś obdarowany jest stroną umowy, na rzecz której darczyńca dokonuje darowizny.

Cechy charakterystyczne umowy darowizny

Umowa darowizny posiada kilka charakterystycznych cech. Należy zatem w tym miejscu wspomnieć o następujących kwestiach:

– umowa darowizny może zaistnieć tylko wtedy, kiedy w rachubę wchodzi świadczenie nieodpłatne, przy świadczeniach w pełni odpłatnych zwarcie umowy darowizny nie jest możliwe,

– zarówno darczyńcą, jak i obdarowanym może być więcej niż jedna osoba – również wówczas, gdy przedmiot umowy jest niepodzielny, jak np. nieruchomość,

– przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe oraz prawa nie posiadające wartości materialnej (pod warunkiem jednak, że odznaczają się wartością dla stron umowy.

Cofnięcie darowizny

Prawo dopuszcza opcję w postaci cofnięcia darowizny. Taka możliwość istnieje w sytuacji, gdy obdarowany zachował się wobec darczyńcy w sposób rażąco niewdzięczny. Aby cofnięcie darowizny nabrało mocy prawnej, muszą zostać spełnione następujące warunki:

– darowiznę trzeba odwołać na piśmie,

– darczyńca nie może przebaczyć obdarowanemu – wtedy cofnięcie darowizny nie wchodzi w grę.

Darowizny nie wolno cofnąć, jeżeli czyni ona zadość zasadom współżycia społecznego.