Darowizna lokalu użytkowego

Lokal użytkowy kojarzony jest z lokalem niemieszkalnym, lecz trzeba przy tym pamiętać, aby nie mylić go z powierzchnią użytkową. Jest to nieruchomość spełniająca odpowiednie wymogi i przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej, np. z zakresu usług. Jak wyglądają kwestie związane z darowizną takiego lokalu?

Darowizna lokalu użytkowego a podatek od spadku i darowizn

W przypadku darowizny lokalu użytkowego wspomnieć trzeba o tym, jak sprawa ta wygląda w kontekście podatków: od spadków i darowizn oraz od towarów i usług (VAT). Co do zasady lokal użytkowy będący przedmiotem darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn. Obowiązek jego uiszczenia ciąży solidarnie na obu stronach umowy darowizny. Płacenia podatku można jednak uniknąć – wszystko zależy głównie od tego, w jakim stopniu spokrewnieni są darczyńca i obdarowany. Jeżeli należą do grupy zerowej funkcjonującej w ramach I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie), wówczas są zwolnieni z podatku od darowizny – ale uwaga, konieczne jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od dnia jej otrzymania (na formularzu SD-Z2).

Darowizna lokalu użytkowego a VAT

Darowizna lokalu użytkowego może podlegać opodatkowaniu VAT-em, o ile przy zakupie tej nieruchomości nabywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nieodpłatnego przekazywania środków trwałych po zakończonej działalności podmiot, który dokonuje czynności przekazywania, działa jako podatnik VAT.

Sprzedaż lokalu a podatek

Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy osoba obdarowana lokalem użytkowym decyduje się na sprzedaż tej nieruchomości. To, jakie wywoła to skutki podatkowe, jest zdeterminowane tym, w jaki sposób lokal jest wykorzystywany. Jeżeli został on nabyty w drodze darowizny na cele związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, wówczas jego sprzedaż spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej (nawet, gdy upłynie 5 lat licząc od końca roku, w którym lokal został przekazany w drodze darowizny).

Skutków w podatku dochodowym nie będzie natomiast wtedy, gdy lokal nie wszedł w skład majątku związanego z działalnością gospodarczą. Prawo stanowi bowiem, że przychody ze sprzedaży nieruchomości, których nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, są w całości zwolnione od podatku.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*